Chiharu Shiota ‘Kyoto Art for Tomorrow’

Chiharu Shiota

‘Kyoto Art for Tomorrow’

The Museum of Kyoto Art, 20 de enero- 4 de Febrero 2018